josmart 06.11.2017

Sylaby Patobiochemie2 - molekulární onkologie

SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOBIOCHEMIE 2 - Molekulární onkologie

Zimní semestr 2017/18

5.-8. týden

V úterý ve 12:45 - 14:15 v posluchárně Anatomického ústavu, U Nemocnice 3 a pátek v 10:45 - 12:15 v posluchárně Purkyňova ústavu, Albertov 4

 

5.týden

úterý 31.10.

Mechanismy vzniku nádorových onemocnění (fyzikální, chemická a virová kancerogeneze).

EL-link

Fyzikální faktory zúčastněné na vzniku nádorových onemocnění: a) vliv UV záření b) vliv ionizačního záření c) účast ostatních fyzikálních faktorů - cizí těleso chronické mechanické poškozování atp. Chemická kancerogeneze a) typy chemických kancerogenů b) mechanismy působení chemických kancerogenů. Virová kancerogeneze a) DNA onkogenní viry - mechanismus indukce nádorových onemocnění b) RNA onkogenní viry * indukce primárního hepatomu HCV * retroviry a nádorová onemocnění

doc. MUDr.J.Křemen,CSc.

 

pátek

3.11.

Mechanismy vzniku nádorových onemocnění (patobiochemie nádorové transformace)

EL-link

Co je to maligní nádor, genetika and epigenetika. Poruchy vývoje a diferenciace buněk, nádorové kmenové buňky. Imortalizace, úloha telomer. Nádorová transformace, poruchy signalizace vedoucí k nádorové transformaci, příčiny selhání signálních drah ovlivňujících buněčnou proliferaci (RTKs, cytokinové receptory, Wnt signalizace, TGF-beta, Rb), apoptózu (DRs, kaspázy, úloha mitochondrií) a DNA-reparační pochody (HNEJ, HR, MMR).

doc. MUDr. Z. Kleibl, Ph.D.

6. týden

úterý

7.11.

Mechanismy rozvoje nádorových onemocnění (nádorové mikroprostředí, regulace neovaskularizace, metastatická kaskáda).

EL-link

Nádorová heterogenita a mechanismy jejího vzniku (klonální evoluce, nádorové kmenové buňky). Nádorové mikroprostředí a jeho význam v kancerogenezi. Typy a molekulární mechanismy neovaskularizace (s důrazem na angiogenezi a vaskulogenezi), charakteristiky nádorových cév. Regulátory neovaskularizace, VEGF. Metastatická kaskáda, EMT, rozdílné invazní strategie, infiltrace a kolonizace cílových orgánů. Angiogeneze a metastazování jako možné terapeutické cíle.

MUDr. P.Bušek, Ph.D.

pátek

10.11.

Molekulárně-biologická diagnostika v onkologii .

EL-link

OHereditární nádorové syndromy a jejich diagnostika. Dědičné genové mutace, bodové mutace, krátké genové delece a inzerce, rozsáhlé genomové přestavby. Analýza mutací u dědičné predispozice k nádorovým onemocněním, prescreeningové metody (DGGE, DHPLC, PTT, MLPA, aCGH), identifikace a charakterizace mutací (sekvenování DNA), analýza RNA. Sporadická nádorová onemocnění, typy somatických mutací, rozsáhlé genomové přestavby, amplifikace, delece, chromozomální translokace. Analýza genových alterací, FISH. Analýzy mikrosatelitových markerů, mikrosatelitová nestabilita u nádorových onemocnění, LOH (ztráta heterozygosity). Minimální reziduální onemocnění a možnosti detekce.

RNDr. J. Soukupová, Ph.D.

7.týden

úterý

14.11.

Biomarkery nádorových onemocnění.

EL-link

Definice nádorového biomarkeru; senzitivita a specificita biomarkeru; klasifikace biomarkerů dle biochemické struktury a funkce, dle místa tvorby a lokalizace: nádorově specifické, orgánově specifické, intracelulární, sekreční; klinické aplikace a interpretace průkazu a stanovení biomarkerů: predikce rizika vzniku nádoru, vyhledávání a diagnostika nádorů, diferenciální diagnostika nádorů, rozhodování o výběru léčby a sledování účinnosti léčby nádorů, detekce zbytkové nádorové choroby a recidivy nádoru po léčbě, predikce prognózy nádorové nemoci.

doc.MUDr.E.Křepela, CSc.

 

pátek

17.11.

Volno8.týden

úterý

21.11.

Patobiochemie signální transdukce jako terapeutický cíl.

EL-link


 

 

Onkologické terapeutické koncepty. Cílená léčba. Inhibice růstu: inhibitory tyrosinkináz, Ras. Indukce apoptosy: "Death receptory", inhibice antiapoptotických proteinů a HSP. Inhibice "sebeobnovy": Notch, Wnt, Hedgehog. Léčba zamířená na nádorové stroma: inhibice neovaskularizace, invazivity, metastasování. Biologická léčba.

MUDr. I. Melezinek CSc.pátek

24.11.

Biochemické principy protinádorové léčby.

EL-link


Účel a druhy protinádorové terapie. Chemoterapie, cytostatika: Alkylující látky, antimetabolity, rostlinné alkaloidy, inhibitory topoizomerázy, cytostatická antibiotika, ostatní cytostatika. Hormonální terapie. Imunoterapie. Radioterapie MUDr. I. Melezinek CSc.
    6.9.2017
    Prof. MUDr. Aleksi Šedo,DrSc.
    přednosta ústavu

počet zobrazení: 1040 poslední aktualizace: lsromova, 06.11.2017
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.