lsromova 23.11.2021

Sylaby Patobiochemie2 - molekulární onkologie

SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z PATOBIOCHEMIE 2 - Molekulární onkologie


5.-8. týden

V úterý ve 12:45 - 14:15 v posluchárně Anatomického ústavu, U Nemocnice 3 a pátek v 10:45 - 12:15 v síni Coriových, U nemocnice 5

 

5.týden

úterý 26.10.

Mechanismy vzniku nádorových onemocnění (fyzikální, chemická a virová kancerogeneze).

EL-link

Fyzikální faktory zúčastněné na vzniku nádorových onemocnění: a) vliv UV záření b) vliv ionizačního záření c) účast ostatních fyzikálních faktorů - cizí těleso chronické mechanické poškozování atp. Chemická kancerogeneze a) typy chemických kancerogenů b) mechanismy působení chemických kancerogenů. Virová kancerogeneze a) DNA onkogenní viry - mechanismus indukce nádorových onemocnění b) RNA onkogenní viry * indukce primárního hepatomu HCV * retroviry a nádorová onemocnění
doc. MUDr.J.Křemen,CSc.

pátek

29.10.

Mechanismy vzniku nádorových onemocnění (patobiochemie nádorové transformace)

EL-link

Co je to maligní nádor, genetika and epigenetika. Poruchy vývoje a diferenciace buněk, nádorové kmenové buňky. Imortalizace, úloha telomer. Nádorová transformace, poruchy signalizace vedoucí k nádorové transformaci, příčiny selhání signálních drah ovlivňujících buněčnou proliferaci (RTKs, cytokinové receptory, Wnt signalizace, TGF-beta, Rb), apoptózu (DRs, kaspázy, úloha mitochondrií) a DNA-reparační pochody (HNEJ, HR, MMR).
prof. MUDr. Z. Kleibl, Ph.D.

 6.týden

úterý

2.11.

Mechanismy rozvoje nádorových onemocnění (nádorové mikroprostředí, regulace neovaskularizace, metastatická kaskáda).

EL-link


 

Nádorová heterogenita a mechanismy jejího vzniku (klonální evoluce, nádorové kmenové buňky). Nádorové mikroprostředí a jeho význam v kancerogenezi. Typy a molekulární mechanismy neovaskularizace (s důrazem na angiogenezi a vaskulogenezi), charakteristiky nádorových cév. Regulátory neovaskularizace, VEGF. Metastatická kaskáda, EMT, rozdílné invazní strategie, infiltrace a kolonizace cílových orgánů. Angiogeneze a metastazování jako možné terapeutické cíle.


doc.MUDr. P.Bušek, Ph.D.

pátek

5.11.


Molekulárně-biologická diagnostika v onkologii .

EL-link


 

Hereditární nádorové syndromy a jejich diagnostika. Dědičné genové mutace, bodové mutace, krátké genové delece a inzerce, rozsáhlé genomové přestavby. Analýza mutací u dědičné predispozice k nádorovým onemocněním (PCR, HRM, Sanger sekvenování, MLPA, sekvenování nové generace). Sporadická nádorová onemocnění, typy somatických mutací, rozsáhlé genomové přestavby, amplifikace, delece, chromozomální translokace a jejich analýza. Mikrosatelitová nestabilita u nádorových onemocnění. Minimální reziduální onemocnění a možnosti detekce.

RNDr. J. Soukupová, Ph.D.

7.týden

úterý

9.11.

Biomarkery nádorových onemocnění.

EL-link


 

Definice nádorového biomarkeru; senzitivita a specificita biomarkeru; klasifikace biomarkerů dle biochemické struktury a funkce, dle místa tvorby a lokalizace: nádorově specifické, orgánově specifické, intracelulární, sekreční; klinické aplikace a interpretace průkazu a stanovení biomarkerů: predikce rizika vzniku nádoru, vyhledávání a diagnostika nádorů, diferenciální diagnostika nádorů, rozhodování o výběru léčby a sledování účinnosti léčby nádorů, detekce zbytkové nádorové choroby a recidivy nádoru po léčbě, predikce prognózy nádorové nemoci.

MUDr.I.Melezínek, CSc.

pátek

12.11.

Patobiochemie signální transdukce jako terapeutický cíl.

EL-link


 

.Onkologické terapeutické koncepty. Cílená léčba. Inhibice růstu: inhibitory tyrosinkináz, Ras. Indukce apoptosy: "Death receptory", inhibice antiapoptotických proteinů a HSP. Inhibice "sebeobnovy": Notch, Wnt, Hedgehog. Léčba zamířená na nádorové stroma: inhibice neovaskularizace, invazivity, metastasování. Biologická léčba.

MUDr. I. Melezinek CSc.

 8.týden

úterý

16.11

Biochemické principy protinádorové léčby.

EL-link

Účel a druhy protinádorové terapie. Chemoterapie, cytostatika: Alkylující látky, antimetabolity, rostlinné alkaloidy, inhibitory topoizomerázy, cytostatická antibiotika, ostatní cytostatika. Hormonální terapie. Imunoterapie. Radioterapie

MUDr. I. Melezinek CSc.


pátek

19.11.


 

Volno

  


    8.9.2021
    Prof. MUDr. Aleksi Šedo,DrSc.
    přednosta ústavu

počet zobrazení: 6721 poslední aktualizace: lsromova, 23.11.2021
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.