lsromova 22.05.2022

Sylaby lékařské chemie a biochemie - zimní semestr 2122

Sylaby přednášek, seminářů a praktických cvičení zimní semestr

SYLABUS PŘEDNÁŠEK Z LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE

2.ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

ŠKOLNÍ ROK 2021/22

Pondělí 10:45-12:15 a středa 10:45-12:15 / Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5

TÝDEN PŘEDNÁŠEJÍCÍ
TÉMA
ANOTACE:

27.9.-1.10.
1.týden A

prof.MUDr.A.Šedo, Dr.Sc.

Úvod do lékařské chemie a biochemie.

EL-link

EL-Link 2022

Vzájemný vztah mezi lékařskou chemií a biochemií a molekulární biologií a medicínou. Význam předmětu pro studium medicíny a lékařskou praxi. Systém studia předmětu, jeho členění do tématických oblastí, doporučená studijní literatura.

1.týden B

doc MUDr.P.Bušek,Ph.D.

Voda a vodné disperzní soustavy, chemické reakce.

EL-link

EL-Link 2022

Voda jako rozpouštědlo, roztoky pravé a koloidní a jejich vlastnosti, elektrolytická disociace, iontová síla, difůze, osmóza, osmotický a onkotický tlak. Typy chemických reakcí: redoxní, acidobazické, adiční a eliminační, nukleofilní substituce, isomerizace, přesmyky. Reakce nevratné, vratné, následné, rovnováha chemických reakcí, Guldbergův-Waageův zákon.

4.-8.10.

2.týden A 

Mgr.L.Stollinová,Ph.D.


přednáška se uskuteční 6.10.2021

Acidobazické děje. pH a pufry.reakce.

EL-link

EL-Link 2022


Definice kyselin a zásad, teorie Arrheniova, teorie Brönsted-Lowryho. Protolyty a protolytické děje. Iontový součin vody a definice pH. Amfolyty. Hydrolýza solí.Polyelektrolyty. Výpočty pH silných a slabých kyselin a zásad. Henderson-Hasselbalchova rovnice. Pufry a výpočty jejich pH. Význam pufrů pro lidský organizmus.

2.týden B

Mgr.L.Stollinová,Ph.D.


přednáška se uskuteční 11.10.2021


Biogenní prvky a medicínsky významné anorganické sloučeniny.

EL-link

EL-Link 2022

Biogenní prvky: makroelementy (C, N, O, H, Ca, P, K, Na, S, Cl, Mg) a mikroelementy (B, F, Fe, Se, Mo, Mn, Cr, I, Co, Cu, Zn, V, Si, Sn) a jejich medicínský význam.

11.-15.10.

3.týden A

Mgr.L.Stollinová,Ph.D.

přednáška se uskuteční 13.10.2021Medicínsky významné organické sloučeniny.

EL-link


EL-Link 2022

Uhlovodíky. Medicínsky významné halogen- a nitro- a sirné deriváty uhlovodíků, aminy, alkoholy, fenoly, aldehydy a ketony, karboxylové kyseliny a jejich funkční a substituční deriváty. Komplexní sloučeniny. Látky používané jako dezinfekční prostředky a mechanizmus jejich účinku

3.týden B

doc.MUDr.J.Křemen,CSc.


přednáška se uskuteční 4.10.2021


Sacharidy- přehled.

EL-link


EL-Link 2022

Definice, vlastnosti, funkce a význam, struktury a klasifikace, charakterizace základních molekul. Zákonitosti struktur monosacharidů, isomerie, její význam. Způsoby zápisu vzorců a struktur. Haworthova a Fischerova projekce. Vlastnosti funkčních skupin cukrů – chemický a biochemický význam. Vlastnosti, biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Další biologicky a medicínsky významné deriváty monosacharidů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů - názvosloví. Vlastnosti, biologický a medicínský význam vybraných di- a oligosacharidů a jejich derivátů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy – biochemické zákonitosti, biologické a fyziologické funkce.

18.-22.10.

4.týden A

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.

Medicínsky významné heterocyklické sloučeniny.

EL-link


EL-Link 2022

Heterocykly. Názvosloví tetrapyrrolů, fyzikálně-chemické vlastnosti. Báze, nukleosidy, nukleotidy. Význam nukleotidů.

4.týden B 

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.

Lipidy - přehled.

EL-link

EL-Link 2022

Definice, vlastnosti, funkce a význam, struktury a klasifikace, charakterizace základních molekul (mastné kyseliny, acylglyceroly, fosfolipidy, sfingolipidy, steroidy a isoprenoidy).

25.10.-29.10.

5.týden A

doc.MUDr.P.Bušek, Ph.D.

Aminokyseliny a peptidy.

EL-link


EL-Link 2022

Definice, vlastnosti, funkce a význam. Struktura geneticky kódovaných AMK: typ uhlovodíkového řetězce, funkční skupiny,stereochemická konfigurace, amfoterní charakter, tvorba vodíkových můstků, polarita molekuly. Ovlivnění disociace bazických a kyselých funkčních skupin AMK změnou pH. Isoelektrický bod. Specifické funkce AMK. Peptidy: tvorba a hydrolýza peptidové vazby, omezená rotace kolem pept. vazby, cis/trans izomerie, preference trans isomerů. Di-, tri- až oligopeptidy a polypeptidy, jejich aminoterminální (N-) a karboxyterminální (C-) konec.

5.týden B

RNDr.J.Soukupová,Ph.D.Struktura bílkovin a jejich funkce v organismu.

EL-link

EL-Link 2022

Bílkoviny: struktura - určující pořadí AMK v řetězci (genetický kód), soubor kovalentních a nekoval. vazeb v jednom nebo více řetězcích molekuly bílkoviny. Struktura primární, sekundární (alfa helix, beta skládaný list), suprasekundární struktura, terciální a kvarterní struktura. Obecné funkce proteinů.

1.-5.11.

6.týden A

prof.MUDr.A.Šedo, Dr.Sc.


Enzymy 1

EL-link

EL-Link 2022

Definice enzymu. Význam enzymů v medicíně. Substrátová a funkční specifičnost enzymů. Enzymologická terminologie a klasifikace enzymů. Mechanismy a energetika enzymové katalýzy. Isoenzymy a mnohočetné isofomy enzymů. Apoenzymy a holoenzymy. Enzymové kofaktory: koenzymy, prosthetické skupiny, koaktivátory. Faktory ovlivňující průběh enzymových reakcí. Regulace rychlosti enzymové reakce změnou koncentrace substrátu. Monomerní a oligomerní enzymy a jejich kinetika, kooperativní efekty.

6.týden B

prof.MUDr.A.Šedo, Dr.Sc.


Enzymy 2

EL-link

EL-Link 2022

Biologické regulace koncentrace a aktivity enzymů na transkripční, posttranskripční, translační a posttranslační úrovni. Reversibilní a ireversibilní posttranslační kovalentní modifikace proenzymů (zymogenů) a enzymů. Regulace enzymové aktivity inhibitory. Kinetika inhibice enzymů, její druhy a mechanismy. Medicínský a biologický význam enzymových inhibitorů. Allosterické enzymy a regulace jejich aktivity. Lineární a větvené enzymové dráhy a zpětné vazby regulující jejich rychlost. Kompartmentace enzymů v buňkách a její důsledky pro metabolismus.

8.-12.11.

7.týden A

doc.MUDr.J.Křemen,CSc.

Vitamíny.

EL-link

EL-Link 2022

Definice; obecná klasifikace podle fyzikálních vlastností; generické popisné názvy; chemické názvy, pokud se běžně používají; chemické struktury; funkce a význam; potravinové zdroje; choroby z karence vitaminů a jejich předávkování; doporučené denní dávky nejdůležitějších vitaminů.

7.týden B

prof.MUDr.Z.Kleibl,Ph.D.

Úvod do metabolizmu (biochemie energie)

EL-link

EL-Link 2022

Energetika chemických reakcí (entropie, entalpie). Přehled cest energetického metabolizmu, potřeba energie u člověka: udržování gradientů, pohon endergonních reakcí, mechanická práce. Základní charakteristiky, význam a vzájemné metabolické vztahy živin. Význam a funkce AcCoA, NAD a FAD. Kompartmentizace metabolických procesů. Intracelulární a interorgánový metabolizmus. Principy řízení metabolizmu.

15.-20.11.

8.týden A

prof.MUDr.Z.Kleibl,Ph.D.

Makroergní sloučeniny. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace

EL-link

EL-Link 2022

Přehled makroergních sloučenin. Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, Mitchellova chemiosmotická teorie. Reaktivní formy kyslíku, antioxidanty.

8.týden B

prof.MUDr.Z.Kleibl,Ph.D.

Citrátový cyklus

EL-link


EL-Link 2022

Citrátový cyklus jako univerzální metabolický mlýn, nejdůležitější zdroj redukovaných koenzymů. Funkce acetyl koenzymu A. Meziprodukty a enzymy citrátového cyklu. Místa produkce redukovaných koenzymů. Energetická bilance - zisk energie substrátovou fosforylací a oxidativní fosforylací. Regulace citrátového cyklu. Anaplerotické děje. Citrátový cyklus - katabolické a anabolické rysy.

22.-26.11.

9.týden A

prof.MUDr.Z.Kleibl,Ph.D.Trávení sacharidů, glykolýza, glukoneogeneze. Metabolizmus Fruktózy.

EL-link

EL-Link 2022

Cukry v dietě, trávení a resorbce. Glukózové transportéry a jejich distribuce a regulace – význam pro metabolismus. Glykolýza a glukoneogeneze- kroky glykolýzy, jejich regulace, orgánové/tkáňové specifity. Osud pyruvátu. Glukoneogeneze a glykolýza: podobnosti a rozdíly. Zdroje pro glukoneogenezi. Koordinace glykolýzy a glukoneogeneze na lokální a systémové úrovni. Metabolizmus fruktózy.

9.týden B

prof.MUDr.Z.Kleibl,Ph.D.


.


Metabolismus glykogenu, uronových kyselin, pentózový cyklus. Metabolizmus Galaktózy.

EL-link

EL-Link 2022

Glykogen – energetické depo s rychlou obměnou a pohotovou mobilizací. Metabolismus glykogenu: syntéza, degradace (glykogenolýza), mechanizmy regulace a souvislost s metabolizmem dalších živin. Hormonální a allosterické řízení metabolismu glykogenu, jeho tkáňové specifity. Pentózový cyklus. Syntéza a význam kyseliny glukuronové. Metabolizmus galaktózy

29.11.-3.12.

10.týden A

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.

Trávení lipidů, metabolizmus triacylglycerolů.

EL-link

EL-Link 2022

Trávení a transport lipidů (lipázy; lipoproteiny – jejich anatomie, význam apoproteinů, vznik, přeměny v organizmu a funkce). Syntéza a degradace TAG, mobilizace a transport mastných kyselin.

10.týden B

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.

Beta oxidace, ketolátky, syntéza mastných kyselin

EL-link

EL-Link 2022

Oxidace mastných kyselin, syntéza karnitinu, karnitinový systém, mitochondriální beta oxidace – její význam, postup a řízení; ostatní cesty degradace mastných kyselin. Tvorba, degradace, utilizace a význam ketolátek. Syntéza mastných kyselin de novo. Následné úpravy mastných kyselin (desaturace a elongace).

6.-10.12.

11.týden A

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.

Metabolizmus cholesterolu a žlučových kyselin

EL-link


EL-Link 2022

Biosyntéza a degradace cholesterolu, transport cholesterolu a jeho regulace. Regulace metabolizmu cholesterolu na buněčné úrovni prostřednictvím SREBP. Metabolizmus žlučových kyselin a regulace.

11.týden B

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.


Steroidní hormony

EL-link

EL-Link 2022

Biosyntéza, transport a katabolismus gestagenů, glukokortikoidů, mineralokortikoidů, androgenů, estrogenů a kalcitriolu.

13.-17.12.

12.týden A

Mgr.J.Ševčík,Ph.D.


Metabolizmus glycerofosfolipidů a sfingolipidů. Eikosanoidy

EL-link

EL-Link 2022

Metabolismus membránových lipidů - glycerofosfolipidy, sfingolipidy - sfingomyelin (vznik sfingosinu a ceramidu) a glykosfingolipidy. Strukturní a signální funkce, význam fosfolipáz, lipidkináz a lipidfosfatáz. Eikosanoidy - biosyntéza, funkce a degradace prostanoidů a leukotrienů.

12.týden B

RNDr.M.Janatová,Ph.D.


Trávení bílkovin, transaminace, ureosyntetický cyklus

EL-link

EL-Link 2022

Úloha proteaáz a pH při trávení bílkovin v GIT, resorpce a transport aminokyselin. Katabolizmus bílkovin a aminokyselin v buňkách, zapojení aminokyselin do metabolických procesů (reakce katabolické a anabolické). Nutričně esenciální a postradatelné aminokyseliny. Obecné mechanizmy a kofaktory přeměny aminokyselin - transaminace, deaminace a dekarboxylace. Transport a detoxikace amoniaku, syntéza a deaminace glutaminu, ureosyntetický cyklus a jeho regulace.

3.1.-7.1.

13.týden A

doc.MUDr.P.Bušek, Ph.D.
Metabolizmus uhlíkového skeletu aminokyselin.

EL-link

EL-Link 2022

Metabolizmus uhlíkového skeletu aminokyselin - aminokyseliny glukogenní a ketogenní. Metabolizmus alifatických aminokyselin: aminokyseliny skupiny pyruvátu, oxalacetátu, 2-oxoglutarátu, sukcinyl-CoA a fumarátu, aminokyseliny přeměňující se přes acetyl-CoA a acetoacetát, metabolizmus aminokyselin s větveným postranním řetězcem.

13.týden B

doc.MUDr.P.Bušek, Ph.D.


Metabolizmus aromatických aminokyselin a vznik specializovanýc produktů. EL-link

EL-Link 2022

Metabolizmus aromatických aminokyselin. Biosyntéza a odbourávání biologicky aktivních aminů: katecholaminy, histamin, serotonin, ethanolamin. Biosyntéza melaninu. Biosyntéza kreatinu.

10.-14.1.

14.týden A

MUDr.I.Melezínek,CSc.

Metabolizmus tetrapyrolů.

EL-link

EL-Link 2022

Biosyntéza hemu; regulace biosyntézy hemu v hepatocytech, erytroidních buňkách ostatních tkání. Metabolizmus tetrapyrrolů – degradace hemu; místa rozpadu erytrocytů a degradace hemu, extravazální rozpad - osud hemoglobinu a hemu, katabolická dráha rozpadu hemu - vznik bilirubinu - hemoxygenázy (HO-1, HO-2, HO-3) - jejich funkce; fyzikálně chemické vlastnosti bilirubinu, transport, konjugace bilirubinu a exkrece bilirubinu, osud bilirubinu v GIT - bilinoidy. Metabolizmus železa.

14.týden B

doc.MUDr.J.Křemen,CSc.

Metabolizmus purinů a pyrimidinů.

EL-link

EL-Link 2022

Metabolizmus purinů – biosyntéza purinových nukleotidů de novo. Úsporná syntéza a defekty. Katabolizmus purinů. Biosyntéza pyrimidinových nukleotidů de novo, regulace. Úsporná syntéza pyrimidinových nukleotidů a vzájemné přeměny (interkonverze). Katabolizmus pyrimidinů. Biosyntéza deoxyribonukleotidů a její regulace.

 

SYLABUS PRAKTICKÝCH CVIČENÍ A SEMINÁŘŮ Z LÉKAŘSKÉ CHEMIE A BIOCHEMIE

2.ROČNÍK - ZIMNÍ SEMESTR

Semináře: Po-Pá: 9:00 – 10.30 h ( v níže uvedených týdnech, Posluchárna Coriových - U Nemocnice 5 )

Praktika/Praktikový seminář: Po-Pá: 7.30 – 10.30 / Praktikárna - U Nemocnice 5

 

Vyučující

Seminář

Vyučující

Praktikum / Praktikový seminář

1.týden

27.9.-1.10.


 

 

 

RNDr.J. Soukupová,Ph.D.RNDr.M.Janatová,Ph.D.


Laboratorní řád a zásady bezpečnosti práce. / Opakování českého názvosloví- anorganika. Výpočty koncentrací roztoků. Koncentrace, ředění roztoků.

EL-link

2.týden

4.-8.10.


 

 

 Mgr.P.Zemánková, Ph.D.

Mgr.L.Stolařová

Automatické pipety a spektrofotometrie./ Koncentrace, ředění roztoků. Osmolarita, osmotický tlak- výpočty

EL-link

3.týden

11.-15.10.


 

Mgr.I.Matrasová


Chemické výpočty- pH (silné a slabé kyseliny, zásady, pufry). Význam pH a pufrů v organizmu, pufrační systémy v organizmu. Výpočty pH, pufry.

EL-link

EL-Link 2022

Ing.M.Černá 

Mgr.P.Výmola


Kyseliny, zásady, soli. Pufry - ředění, výpočty pH / Výpočty pH, pufry.

EL-link

4.týden

18.-22.10.


 

 

 


RNDr.J.Stejskal

Mgr.M.Houdová,Ph.D.


Vlastnosti a reakce biologicky a toxikologicky významných prvků a jejich sloučenin/ Rozpustnost, komplexní sloučeniny, opakování- biogenní a toxické prvky, Pb, Hg, As.

EL-link

5.týden

25.10.-29.10.


 

MUDr.E.Balážiová,Ph.D.

Organická chemie - opakování. Definice, charakterizace, struktura a vlastnosti medicinsky významných organických sloučenin, včetně sloučenin komplexních a heterocyklických. Definice a zákonitosti struktury a izomerie monosacharidů. Způsoby zápisu vzorců a struktur sacharidů - Haworthova a Fischerova projekce. Chemické vlastnosti a biochemický význam funkčních skupin cukrů. Glykosidová vazba, struktura, vlastnosti. Biologický a medicínský význam vybraných monosacharidů a jejich derivátů. Druhy glykosidů, struktury disacharidů a oligosacharidů. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy a jejich fyziologické funkce. EL-link EL-Link 2022
Mgr.J.KrálRNDr.J.StejskalReakce biochemicky významných organických sloučenin Klasifikace a základy názvosloví organických sloučenin.

EL-link

6.týden

1.-5.11.


 

Mgr.L.Stollinová,Ph.D.


Proteiny – vlastnosti,funkce. Suprasekundární struktury, domény. Konformace, nativní stav, sbalováníproteinů. Struktura vybraných proteinů, důsledky patologických změnpostihujících strukturu proteinů (hemoglobin, kolagen, priony etc).Posttranslační modifikace proteinů a jejich význam (lipidové kotvy,glykosylace, fosforylace, gamma karboxylace).

EL-link  EL-Link 2022 MUDr.E.Balážiová,Ph.D


Mgr.P.Výmola


 


 

Kontrolní test.

Aminokyseliny a bílkoviny/Struktura proteogenních aminokyselin, acidobazické vlastnosti aminokyselin. Peptidová vazba, primární, sekundární, terciární, kvartérní struktura bílkovin- definice, vazby stabilizující jednotlivé úrovně struktury.

EL-link

7.týden

8.-12.11.


 

Mgr.L.Stollinová,Ph.D.

Enzymy - definice a charakterizace; názvosloví a třídění enzymů; struktura enzymů, koenzymy a prosthetické skupiny; specifičnost enzymů; izoenzymy - definice a charakterizace; regulace koncentrace a aktivity enzymů; metody stanovení aktivity a koncentrace enzymů a isoenzymů; význam enzymů a isoenzymů v medicíně.

EL-link EL-Link 2022


MUDr.B.Výmolová


Mgr.I.Matrasová


 
 

Bílkoviny-emulgace, srážení, stanovení koncentrace celkové bílkoviny a albuminů v séru /Elekroforéza plasmatických proteinů. Význam stanovení celkové bílkoviny a albuminu

EL-link

8.týden

15.-20.11.


 

 

 


Mgr.J.Král

Mgr.I.Matrasová

Enzymy/ Specifičnost enzymů, modulace enzymové aktivity, enzymová kinetika, inhibice enzymů/ Michaelisova konstanta - stanovení a příklady z metabolických pochodů.

EL-link

9.týden

22.-26.11.


 

 

 

Ing.M.Černá

Mgr.N.Ternerová


Biologické oxidace: Dehydrogenázy citrátového cyklu. Peroxidáza, katalza / Citrátový cyklus. Kyslík a jeho reaktivní formy.

EL-link

10.týden

29.11.-3.12.


 

RNDr.M.Janatová,Ph.D.

Přehled metabolických drah sacharidů (glykolýza, glukoneogeneze, glykogensyntéza, glykogenolýza, přeměna glukózy na kyselinu glukuronovou a její využití, metabolismus fruktózy a galaktózy a jejich začlenění do glykolýzy, pentózový cyklu) a poruchy metabolizmu sacharidů (glykogenózy, galaktosémie, poruchy metabolizmu fruktózy a pentózového cyklu)

EL-link


EL-Link 2022

Mgr.M.Houdová,Ph.D.


MUDr.M.Zubal
Kontrolní test.

Trávení škrobu / Druhy a typy amylas. Lidská slinná a pankreatická amylasa, rozdíly mezi nimi (izoenzymy). Hladina aktivity a-amylasy u parotitidy a pankreatitidy a využití změn v aktivitě enzymu v diferenciální diagnostice. Amylasa v krvi a moči. Makroamylasa. Porovnání mechanismu štěpení a-amylasy a sacharasy. Enzymy účastnící se štěpení sacharidů z potravy, mechanismus jejich působení a lokalizace EL-link

11.týden

6.-10.12.


 

 

 

MUDr.M.Zubal


RNDr.M.Borecká,Ph.D.Žlučové kyseliny, trávení lipidů / Přehled metabolismu lipidů- opakování probraných metabolických drah lipidů.

EL-link

12.týden

13.-17.12.


 

Mgr. J. Ševčík,Ph.D.

Lipidy- přehled transportu a metabolizmu, lipoperoxidace, poruchy metabolismu lipidů, primární a sekundární dislipidémie - familiární hypercholesterolémie a hypertriacylglycerolémie; diabetes mellitus, metabolická ketoacidóza, ateroskleróza.

EL-link  EL-Link 2022

MUDr.D.Konečná

MUDr.M.ZubalCholesterol, triacylglyceroly, lipoproteiny / Dyslipidémie- rizikové faktory aterosklerózy.

EL-link

13.týden

3.1.-7.1.


 

 

 

 MUDr.M.Hilšer,Ph.D.MUDr.T.Šváblová


 

Dusíková bilance / Dusíková bilance - hodnocení. Transaminace, deaminace, močovinový cyklus. Defekty ureosyntetického cyklu - hyperamonémie.

EL-link

14.týden

10.-14.1.


 

Mgr.M.Houdová,Ph.D.Metabolizmus aminokyselin a vybrané poruchy metabolismu AK (fenylketonurie, alkaptonurie, homocystinurie, poruchy metabolizmu AK s rozvětveným řetězcem). Metabolizmus jednouhlíkových zbytků AK. EL-link EL-Link 2022

Mgr.L.Stolařová

MUDr.M.Hilšer,Ph.D.Kontrolní test.

Tetrapyrroly: Stanovení koncentrace hemoglobinu a bilirubinu / Porfyrie, Iktery.

EL-link

15.týden

Zápočet.

.

 

 

 

 


Účast na přednáškách je doporučená, na praktických cvičeních a seminářích povinná.
Student je povinen nosit průkaz studenta na viditelném místě.

 

 

1.9.2021 Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.
přednosta ústavu

počet zobrazení: 10186 autor: lsromova, poslední aktualizace: lsromova, 22.05.2022
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.